FAQ Play Suisse

Play Suisse è resultà dal giavisch da dar a la purschida ordvart multifara da la SSR ina dimensiun naziunala e dad era render accessibla quella purschida en tut la Svizra. La plattafurma porscha cuntegns da program tenor giavisch, e quai or da tut las regiuns linguisticas da la Svizra. Sin Play Suisse chattan las utilisadras ed ils utilisaders cunzunt atgnas producziuns da las unitads d'interpresa da la SSR (RSI, RTR, RTS e SRF) sco era coproducziuns, a las qualas la SSR sa participescha en il rom dal Pacte de l'audiovisuel. En il focus èn films documentars e serias documentaras sco era ficziuns (films e serias).

En la fasa da lantschada stattan a disposiziun var 1000 titels da las quatter regiuns linguisticas. Mintg'emna vegnan vitiers numerus titels novs. Nossa finamira è da metter a disposiziun a lunga vista in catalog cun var 3000 titels.

Quai dependa, sch'i sa tracta dad in'atgna producziun u d'ina coproducziun. Atgnas producziuns – damai producziuns finanziadas exclusivamain cun il budget da la SSR – po la SSR metter a disposiziun nunlimitadamain sin Play Suisse. Coproducziuns èn disponiblas tranter sis mais e tschintg onns sin Play Suisse. 

Play Suisse porscha cuntegns che vegnan emess parallelamain sin noss chanals existents. Mo en cas excepziunals chatt'ins tscherts cuntegns, per exempel en il rom da cooperaziuns da festivals, exclusivamain sin Play Suisse.

Gea. Tut ils cuntegns èn disponibels en la lingua originala cun suttitels tudestgs, franzos e talians. Ina selecziun da titels stat a disposiziun er en rumantsch. Uschenavant ch'ina sincronisaziun è pussaivla, porscha la plattafurma er audioversiuns en differentas linguas.

Play Suisse porscha ina vasta paletta da films, serias, documentaziuns, reportaschas e contribuziuns d'archiv da las differentas parts da la Svizra – en lingua originala e cun suttitels, e quai en trais fin quatter linguas. Play Suisse reunescha en in lieu il meglier da tut las regiuns e fa punts tranter las differentas culturas. En il catalog da Play Suisse chattan las utilisadras ed ils utilisaders numerusas producziuns dals secturs cultura, furmaziun ed infurmaziun – dals «Cuntrasts» rumantschs sur la «Storie» taliana fin al «Temps présent» da la Svizra franzosa e l'emissiun da savida «Einstein» da la Svizra tudestga. Grazia a la structura tematica dal catalog e sistems da recumandaziun persunalisads pon las utilisadras ed ils utilisaders scuvrir purschidas da las autras regiuns linguisticas da la Svizra fin qua nunenconuschentas e profitar d'ina purschida da program bler pli vasta – e quai cura, co e nua ch'els vulan.

Il catalog sa cumpona en emprima lingia d'atgnas producziuns da las unitads d'interpresa da la SSR (SRF, RTS, RSI, RTR) e da coproducziuns, a las qualas la SSR è participada en il rom dal Pacte de l'audiovisuel (serias da film e films da kino). Play Suisse metta il focus sin ficziun sco era sin films documentars e serias documentaras, per ils quals la SSR posseda ils dretgs correspundents. Play Suisse preschenta medemamain ina selecziun da contribuziuns, da las qualas la SSR è partenaria da producziun. La SSR tscherna titels da las differentas regiuns e dals differents coproducents, cun ils quals la SSR collavura – per represchentar uschia l'entira diversitad linguistica e culturala da la Svizra.

La plattafurma porscha differentas pussaivladads da scuvrir cuntegns captivants:

  • Navigar tenor categorias: Play Suisse ordinescha ils cuntegns tenor ficziun, documentaziun, famiglia e festival. La repartiziun en differentas categorias facilitescha a las utilisadras ed als utilisaders da chattar ils cuntegns giavischads.
  • Retschertgar tenor temas: Ils cuntegns da program èn ordinads tematicamain. Tut ils cuntegns chatt'ins sin l'interfatscha d'utilisader survart, en la categoria «Temas», mintgamai sut il chavazzin correspundent.
  • Tschertgar cun la funcziun da tschertga: Cun la funcziun da tschertga pon ins tschertgar chavazzins e titels.
  • Profitar da las recumandaziuns: La purschida lavura cun sistems da recumandaziun. Sin fundament da Vossa utilisaziun survegnis Vus recumandaziuns che pudessan interessar Vus.

Play Suisse è disponibel via computer, smartphone (iOS, Android) e televisiun intelligenta (Apple TV, Android TV ed era sco app sin Swisscom blue TV). La SSR è en discurs cun ulteriurs purschiders da telecommunicaziun e d'internet.

En in emprim pass ha la SSR la finamira da porscher in servetsch d'auta qualitad a la populaziun che viva en Svizra. Limitas dals dretgs online ans restrenschan fitg d'extender la plattafurma da streaming a l'exteriur, pertge che nus pudain mussar a persunas che vivan a l'exteriur mo quels cuntegns, dals quals nus avain tut ils dretgs necessaris per l'exteriur. Per la SSR fissi memia char d'acquistar per las coproducziuns ultra dals dretgs per la Svizra er ils dretgs per l'utilisaziun en ulteriurs pajais. En il futur han ins eventualmain access limità a las atgnas producziuns da la SSR a l'exteriur.

Cun agid dal login examinescha la SSR plinavant la pussaivladad da porscher a persunas domiciliadas en Svizra che sa trategnan temporarmain a l'exteriur (p.ex. durant las vacanzas) access als cuntegns da Play Suisse.

Play Suisse vegn finanzià cun il budget regular da la SSR. Per las utilisadras ed ils utilisaders na resultan damai nagins custs supplementars. La finanziaziun è garantida en il rom da la taxa da medias che vegn incassada mintg'onn per la gestiun da radio e televisiun da la SSR.

Na, sin Play Suisse na datti nagina reclama – tuttina sco sin las autras purschidas online da la SSR. I po però esser che tscherts videos cuntegnan il sponsoring da l'emissiun respectiva mussada en la televisiun. Tenor il dretg da radiodiffusiun è la SSR obligada da preschentar sin Play Suisse il sponsoring respectiv dad emissiuns sponsuradas mussadas en il program e purschidas sin Play Suisse – precis tuttina sco ch'i vala era per l'ulteriura purschida online da la SSR.

Il team da Play Suisse sviluppa ils algoritmus sin nossa plattafurma da datas sa basond sin las datas d'utilisader che nus ramassain. Questas datas na bandunan mai il sistem da la SSR. Ina transmissiun a terzs è exclusa.

Ulteriuras infurmaziuns en connex cun il login chattais Vus en nossas dumondas e respostas login.

Actualmain n'è previs nagin login specific per uffants e giuvenils. Pertge ch'il mument na datti era betg in cuntegn specific per uffants e giuvenils. I dat però il sectur «Famiglia». Quel gida ils geniturs a chattar cuntegns adattads per tut la famiglia. La SSR ha sviluppà in sistem d'avis, cun il qual ella avertescha da cuntegns betg adattads per uffants e giuvenils. La signalisaziun da vegliadetgna è marcada – tuttina sco en la televisiun – cun ina trav melna u cotschna, uschia ch'ils geniturs pon s'orientar bain.

La newsletter infurmescha las utilisadras ed ils utilisaders davart novs cuntegns en il catalog da Play Suisse e davart novas funcziunalitads da la plattafurma da streaming. Ella vegn spedida maximalmain ina giada l'emna.