FAQ Play Suisse

Play Suisse è resultà dal giavisch da dar a la purschida ordvart multifara da la SSR ina dimensiun naziunala e dad era render accessibla quella purschida en tut la Svizra. La plattafurma porscha cuntegns da program tenor giavisch, e quai or da tut las regiuns linguisticas da la Svizra. Sin Play Suisse chattan las utilisadras ed ils utilisaders cunzunt atgnas producziuns da las unitads d'interpresa da la SSR (RSI, RTR, RTS e SRF) sco era coproducziuns, a las qualas la SSR sa participescha en il rom dal Pacte de l'audiovisuel. En il focus èn films documentars e serias documentaras sco era ficziuns (films e serias).

Play Suisse porscha cuntegns che vegnan emess parallelamain sin noss chanals existents. Mo en cas excepziunals chatt'ins tscherts cuntegns, per exempel en il rom da cooperaziuns da festivals, exclusivamain sin Play Suisse.

Gea. Tut ils cuntegns èn disponibels en la lingua originala cun suttitels tudestgs, franzos e talians. Ina selecziun da titels stat a disposiziun er en rumantsch. Uschenavant ch'ina sincronisaziun è pussaivla, porscha la plattafurma er audioversiuns en differentas linguas.

Play Suisse porscha ina vasta paletta da films, serias, documentaziuns, reportaschas e contribuziuns d'archiv da las differentas parts da la Svizra – en lingua originala e cun suttitels, e quai en trais fin quatter linguas. Play Suisse reunescha en in lieu il meglier da tut las regiuns e fa punts tranter las differentas culturas. En il catalog da Play Suisse chattan las utilisadras ed ils utilisaders numerusas producziuns dals secturs cultura, furmaziun ed infurmaziun – dals «Cuntrasts» rumantschs sur la «Storie» taliana fin al «Temps présent» da la Svizra franzosa e l'emissiun da savida «Einstein» da la Svizra tudestga. Grazia a la structura tematica dal catalog e sistems da recumandaziun persunalisads pon las utilisadras ed ils utilisaders scuvrir purschidas da las autras regiuns linguisticas da la Svizra fin qua nunenconuschentas e profitar d'ina purschida da program bler pli vasta – e quai cura, co e nua ch'els vulan.

Il catalog sa cumpona en emprima lingia d'atgnas producziuns da las unitads d'interpresa da la SSR (SRF, RTS, RSI, RTR) e da coproducziuns, a las qualas la SSR è participada en il rom dal Pacte de l'audiovisuel (serias da film e films da kino). Play Suisse metta il focus sin ficziun sco era sin films documentars e serias documentaras, per ils quals la SSR posseda ils dretgs correspundents. Play Suisse preschenta medemamain ina selecziun da contribuziuns, da las qualas la SSR è partenaria da producziun. La SSR tscherna titels da las differentas regiuns e dals differents coproducents, cun ils quals la SSR collavura – per represchentar uschia l'entira diversitad linguistica e culturala da la Svizra.

Play Suisse porscha in access illimità als programs da la SSR senza custs supplementars. La plattafurma offra a Vus las meglras producziuns e coproducziuns da RTR, SRF, RSI e RTS. Play Suisse vegn finanzià cun il budget regular da la SSR. Per las utilisadras ed ils utilisaders na resultan damai nagins custs supplementars.

Na, sin Play Suisse na datti nagina reclama – tuttina sco sin las autras purschidas online da la SSR. I po però esser che tscherts videos cuntegnan il sponsoring da l'emissiun respectiva mussada en la televisiun. Tenor il dretg da radiodiffusiun è la SSR obligada da preschentar sin Play Suisse il sponsoring respectiv dad emissiuns sponsuradas mussadas en il program e purschidas sin Play Suisse – precis tuttina sco ch'i vala era per l'ulteriura purschida online da la SSR.

Ulteriuras infurmaziuns en connex cun il login chattais Vus en nossas dumondas e respostas login.

Ulteriuras infurmaziuns en connex cun Play Suisse chattais Vus sin www.playsuisse.ch/faq