Il login SSR

Il login SSR As dat en futur access a las purschidas ed als servetschs da la SRG SSR e da sias unitads d'interpresa (RSI, RTR, RTS, SRF, SWI) che dovran in conto d'utilisader. Il login SSR cumpiglia in'adressa dad e-mail ed in pled-clav. Per tut las purschidas da la SSR pudais Vus utilisar en futur il medem login.

A partir dal 2021 vegn il login SSR collià cun ulteriuras purschidas ed auters servetschs da la SSR e da sias unitads d'interpresa RSI, RTR, RTS, SRF e SWI. Grazia al login SSR ston las utilisadras ed ils utilisaders mo pli memorisar in pled-clav e pon nizzegiar cun quels pli facilmain tut las purschidas ed ils servetschs da la SSR. Plinavant vegnan memorisads centralmain parameters dal profil sco l'adressa dad e-mail ed il pled-clav. Uschia pon quels vegnir administrads per tut ils products enina.

Il login SSR ss permetta d'utilisar las purschidas ed ils servetschs da la SSR e da sias unitads d'interpresa: 

Pertge dovri in login SSR? 

Las purschidas ed ils servetschs da la SSR pon vegnir utilisads per regla senza login. Per tschertas funcziuns, sco per exempel per commentar ina novitad sin las plattafurmas online da las unitads d'interpresa da la SSR, dovri gia daditg in login. La SSR dumonda in login mo nua ch'igl è necessari per metter a disposiziun purschidas per motivs tematics, tecnics u giuridics. 

Vegnan elavuradas datas persunalas en connex cun il login SSR e las purschidas ed ils servetschs colliads cun quel? 

Cun utilisar il login SSR e las purschidas ed ils servetschs colliads cun quel vegnan elavuradas datas persunalas. Datas persunalas èn datas, cun las qualas Vus pudais vegnir identifitgà/identifitgada persunalmain. Davart l'elavuraziun da datas chattais Vus infurmaziuns detagliadas en las dumondas e respostas (FAQ) qua.