Ils audits externs

L’artitgel 4 da la concessiun pretenda, che la SRG SSR lascha far regularmain controllas da qualitad entras persunas spezialisadas externas cun ina qualificaziun professiunala correspundenta. Per ils onns 2020 enfin 2022 è il team enturn professur Vinzenz Wyss da la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas (ZHAW) vegnì incumbensà cun questa lavur. 

Bunas notas per il Sistem per garantir la qualitad da la purschida SRG SSR

Il 2020 han audituras ed auditurs da la ZHAW controllà per l’emprima giada il sistem per garantir la qualitad en las unitads d’interpresa da la SRG SSR sin relevanza ed effizienza. Plinavant è vegnì elavurà in rapport cun recumandaziuns per megliurar singuls process en quest connex. L’analisa da l’audit 2020 mussa che la SRG SSR ademplescha l’obligaziun ord la concessiun d’applitgar in sistem per garantir la qualitad e che la coordinaziun entaifer la gruppa dal fatg naziunala per la qualitad funcziuna bain. Il sistem cumpiglia per mintga champ publicistic normas per il cuntegn e la furma da las emissiuns sco er process per controllar questas normas entras il «Sistem per garantir la qualitad da la purschida SRG». Tenor il giudicament da la ZHAW surpassa il sistem concepziunalmain perfin las pretaisas da la concessiun.

Recumandaziuns d’optimaziun

La valitaziun generala entras il team da la ZHAW è stada positiva, tuttina datti intgins champs cun potenzial d’optimaziun e perquai vegnan fatgas a la SRG SSR suandantas recumandaziuns:

  1. Mintga unitad d'interpresa duess agir tar ses process per garantir la qualitad sco standard tenor il «Sistem per garantir la qualitad da la purschida SRG SSR» e renviar en ils documents da basa sin quel sistem. Plinavant vegn intimà d’endrizzar ina rimnada centrala da tut ils documents da referenza actualisads davart la qualitad publicistica, d’ordinar els tenor ierarchia e da far accessibel els online.
  2. La gruppa dal fatg naziunala da qualitad duess intimar las persunas responsablas per la qualitad da las unitads d’interpresa, d’utilisar descripziun da plazzas e carnets da duairs.
  3. La scolaziun e furmaziun duess vegnir accentuada pli ferm en il «Sistem per garantir la qualitad da la purschida SRG SSR», damai ch’ella gioga tant tar la prevenziun sco era correctiv ina rolla impurtanta per la garanzia da qualitad.
  4. La gruppa dal fatg naziunala da qualitad duess ponderar co ch’ella sa trair conclusiuns e definir mesiras sin basa dals resultats, per exempel entras in barat da models da best-practice pli intensiv. 
  5. Tar mandats d’emissiun duessan il niz e l’effect giavischà sin la publicitad vegnir numnads explicit en la definiziun da las gruppas en mira. Plinavant duessan ils mandats d’emissiun, che vegnan actualisads regularmain, betg mo vegnir nizzegiads en il process da planisaziun, mabain era tar controllas da qualitad ed era servir sco referenza tar furmaziuns collectivas. 

Las persunas responsablas per la qualitad prendan serius las recumandaziuns e vegnan a s'occupar tant pli spert cun la realisaziun. Brunella Steger, presidenta da la gruppa dal fatg qualitad e responsabla da qualitad tar RSI: «Las lavurs han gia cumenzà en tut las unitads d'interpresas. La gruppa dal fatg da qualitad vegn a lavurar vid l'optimaziun dal sistem per garantir la qualitad, las persunas responsablas en las unitads d'interpresa vegnan a sa concentrar sin ils aspects regiunals ch'èn vegnids identifitgads.» 

Focus 2021

Quest onn sa concentrescha l’audit sin l’applicaziun dal sistem per garantir la qualitad en il mintgadi redacziunal da SRF, RTS e RSI. Examinads vegnan il project «1945» (SRF), la redacziun «Forum» (RTS) e la redacziun «Telegiornale» (RSI). Il proxim audit tar RTR e SWI vegn ad avair lieu il 2022. Julien Winkelmann, responsabel da qualitad tar la direcziun generala: «Suenter l’audit sur l’entir sistem per garantir la qualitad da la purschida SRG SSR èsi ussa temp da testar la relevanza e l’effect dals process da qualitad en las redacziuns – damai là nua che la qualitad nascha».