Decleraziun davart la protecziun da datas

Societad Svizra da Radio e Televisiun SRG SSR

Stadi:  3 da november 2020

La Societad svizra da radio e televisiun (SSR) prenda serius la protecziun da Vossas datas. Nus vulain che Vus As sentias segir/a durant che Vus faschais diever da nossas purschidas online SSR. Qua explitgain nus tge datas che nus rimnain e co che nus las utilisain.  

Las datas persunalas che Vus communitgais a la SSR cun far diever da purschidas online vegnan elavuradas tenor la Lescha federala davart la protecziun da datas (LPD) ed autras disposiziuns legalas. Il term purschidas online sa referescha a las pli differentas structuras da purschidas da la SSR en il sectur online. 

Charta davart la protecziun da datas da la SSR

La SSR s'oblighescha als suandants princips:

 1. Relevanza: Enconuscher las spetgas dal public è in element central per pudair meglierar cuntinuadamain nossa qualitad dal program. Perquai elavurain nus datas persunalas. 
 2. Transparenza: La protecziun da datas ha per nus la pli auta prioritad. Perquai infurmain nus nossas utilisadras e noss utilisaders davart l'intent da l'elavuraziun. Nua ch'igl è necessari, dumandain nus la lubientscha da las utilisadras e dals utilisaders. 
 3. Segirezza: La segirezza da las datas ha per nus la pli auta prioritad. Nus prendain tut las mesiras tecnicas ed organisatoricas necessarias. Ultra da quai na vendain nus naginas datas.  
 4. Libertad d'eleger: Las utilisadras ed ils utilisaders pon far diever dals cuntegns e servetschs finanziads cun taxas era senza inditgar las datas persunalas. 

Post responsabel

Post responsabel (responsabel) è la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR, Giacomettistrasse 1, CH-3000 Berna 31.

En general

A la SSR statti a cor d'infurmar sias utilisadras e ses utilisaders cura, per tge intents e tge datas persunalas che vegnan elavuradas.  

La SSR sa resalva d'adattar da temp en temp questa decleraziun davart la protecziun da datas. Vus duessas perquai leger regularmain questa decleraziun davart la protecziun da datas. La data d'actualisaziun correspundenta (stadi) chattais Vus a l'entschatta da questa decleraziun davart la protecziun da datas. 

Tge èn datas persunalas?

Datas persunalas èn tut las infurmaziuns che sa refereschan ad ina persuna natirala identifitgada u identifitgabla (p.ex. il num, l'adressa, il numer da telefon, la data da naschientscha u l'adressa dad e-mail). 

Da princip pudais Vus far diever da nossa purschida online senza inditgar datas persunalas. Per pudair utilisar tschertas purschidas online èsi dentant pussaivel ch'i basegna datas persunalas, p.ex. per s'annunziar per la newsletter, far diever da la funcziun da commentar u participar ad ina concurrenza cun premis. 

Las datas persunalas na vegnan perquai betg elavuradas da princip, mabain mo sut circumstanzas specificas e per intents specifics.   

Cura elavura la SSR datas persunalas en il rom da sias purschidas online? 

Per metter a disposiziun la purschida online SSR elavura la SSR u elavuran terzs datas persunalas en il rom da:

Per tge intents elavura la SSR datas persunalas?

 • per metter a disposiziun la purschida online a las utilisadras ed als utilisaders
 • per optimar la purschida online (p.ex. perscrutaziun dal martgà e mesiraziun da la derasaziun) 
 • per persunalisar la purschida online per las utilisadras ed ils utilisaders 
 • per trametter newsletters via e-mail 
 • per realisar concurrenzas cun premis 
 • per garantir la segirezza da las datas da las utilisadras e dals utilisaders da la purschida online 

Sin tge basas legalas elavura la SSR las datas persunalas? 

Sche nus dumandain Voss consentiment per elavurar las datas persunalas, serva quel sco basa legala. Quai è per exempel il cas per newsletters, contribuziuns da commentari u concurrenzas cun premis. 

Nus elavurain Vossas datas persunalas er a basa da noss interess giustifitgà, per exempel per metter a disposiziun ed optimar la purschida online.

Sche las datas persunalas vegnan elavuradas sin fundament d'ina obligaziun legala, serva quella sco basa legala. Quella po cumpigliar la transmissiun da datas persunalas a terzs, la durada da la memorisaziun u da l'archivaziun. 

Transmissiun da datas persunalas a terzs

Dat la SSR vinavant datas persunalas a terzs?

Da princip dain nus vinavant Vossas datas persunalas a terzs, mo sche nus avain Voss consentiment u sch'igl exista da nossa vart in interess giustifitgà.  

Ultra da quai pudain nus transmetter datas a terzs, sche nus essan obligads da far quai sin fundament da disposiziuns legalas u d'ina disposiziun uffiziala u giudiziala.  

Surdat la SSR l'elavuraziun da datas a terzs?

Nus incumbensain furniders da servetschs d'elavurar las datas. Ils furniders da servetschs vegnan per regla engaschads sco uschenumnads elavuraturs d'incumbensas. Quels pon elavurar las datas persunalas da las utilisadras e dals utilisaders da nossa purschida online unicamain tenor nossas directivas. Uschia dain nus per exempel vinavant Vossa adressa dad e-mail ad in furnitur da servetschs per che quel As possia trametter ina newsletter empustada.   

Transmetta la SSR datas persunalas a destinaturs en in terz stadi (ordaifer CH/UE/SEE)?

Nus transmettain datas persunalas er a terzs resp. ad elavuraturs d'incumbensas che n'han lur sedia betg en Svizra ed en stadis ordaifer l'UE/il SEE. En quest cas garantin nus avant la transmissiun ch'il destinatur disponia d'in nivel da protecziun da datas adequat (p.ex. sin fundament d'ina decisiun d'adequatezza per il pajais correspundent, da las clausulas contractualas da standard da l'Uniun europeica u dal contract da model da l'Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza) u che nus hajan il consentiment da nossas utilisadras e da noss utilisaders. 

Durada da la memorisaziun e da l'archivaziun

Quant ditg archivescha la SSR las datas persunalas? 

Nus memorisain Vossas datas uschè ditg sco ch'igl è necessari per metter a disposiziun nossa purschida online ed ils servetschs colliads cun quella resp. uschè ditg sco nus avain in interess giustifitgà a la memorisaziun. En tut ils auters cas stizzain nus Vossas datas persunalas cun excepziun da las datas che nus stuain archivar per ademplir nossas obligaziuns legalas (p.ex. obligaziuns da tegnair en salv).  

Ils dretgs da las utilisadras e dals utilisaders

Tge dretgs avais Vus?

 1. Dretg d'infurmaziun: Las utilisadras ed ils utilisaders han il dretg da pretender dal responsabel ch'el infurmeschia tge datas persunalas dad els che vegnan elavuradas e schebain questas datas vegnan transmessas ad in terz stadi. 
 2. Dretg da rectificaziun: Las utilisadras ed ils utilisaders han il dretg da pretender dal responsabel ch'el rectifitgeschia lur datas persunalas incorrectas u incumplettas.  
 3. Dretg da stizzada: Las utilisadras ed ils utilisaders han il dretg da pretender dal responsabel ch'el stizzia immediat lur datas persunalas, sche questas datas n'èn betg pli necessarias per ils intents, per ils quals ellas èn vegnidas registradas u elavuradas, e sche autras prescripziuns legalas na s'opponan betg a quai.
 4. Dretg da limitar l'elavuraziun: Las utilisadras ed ils utilisaders han il dretg da pretender dal responsabel ch'el limiteschia l'elavuraziun.
 5. Dretg da revocar il consentiment: Las utilisadras ed ils utilisaders han il dretg da revocar da tut temp lur consentiment d'elavurar lur datas persunalas per in intent u plirs intents specifics, sche l'elavuraziun sa basa sin lur consentiment expressiv. Malgrà la revocaziun na vegn betg tangada la legitimitad da l'elavuraziun succedida a basa da lur consentiment fin a la revocaziun.
 6. Dretg d'opposiziun: Las utilisadras ed ils utilisaders han il dretg da s'opponer da tut temp a l'elavuraziun da lur datas persunalas, sche l'elavuraziun succeda a basa da l'interess giustifitgà dal responsabel u d'in terz resp. per l'intent da la reclama directa.   

Co pudais Vus far valair Voss dretgs? 

Per far valair Voss dretg As drizzai per plaschair a: datenschutz(at)srgssr.ch. Ulteriuras indicaziuns chattais Vus qua. 

Contact da la protecziun da datas

Per infurmaziuns e propostas en connex cun la protecziun da datas As stain nus resp. noss cussegliaders per la protecziun da datas SSR gugent a disposiziun via l'adressa dad e-mail datenschutz(at)srgssr.ch.

Sche Vus vulais contactar nus, ans cuntanschais Vus sco suonda:

Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR 
Giacomettistrasse 1
3000 Berna 16
e-mail: datenschutz(at)srgssr.ch

Cundiziuns d'utilisaziun

Dretgs als cuntegns

Proprietad da la SSR: Ils cuntegns da las plattafurmas d'internet da la SSR e da sia purschida online èn protegids cun ils dretgs d'autur. Senza il consentiment en scrit precedent da la SSR na pon ils cuntegns, en spezial videos, texts, parts da texts, applicaziuns interactivas u maletgs, ni vegnir modifitgads, transmess, derasads, memorisads, copiads, ordinads da nov ni republitgads – era betg en extracts. Il material mess a disposiziun po vegnir utilisà unicamain per intents privats betg commerzials; cunzunt ils videos na dastgan ni vegnir vendids ubain utilisads per intents da reclama. Il videoplayer da la SSR (tut las purschidas Play da la SSR resp. da sias unitads d'interpresa SRF, RTR, RTS, RSI) dastga vegnir integrà mo a moda nunmidada ed en in ambient senza reclama. Betg permessa è l'integraziun dal player da la SSR en in context che violescha determinaziuns legalas u la morala, en spezial contexts che violeschan l'onur u glorifitgeschan la violenza e contexts rassistics, disfamants, pornografics u privlus per giuvenils. 

Dretgs d'utilisaziun dals cuntegns da la SSR: Per tut la software, ils registers, las datas e lur cuntegns da la purschida-web da la SSR, mess a disposiziun expressivamain per telechargiar, dat la SSR a l'utilisadra u a l'utilisader ina licenza simpla, betg exclusiva e betg transferibla che limitescha la telechargiada e la memorisaziun ad in'unica giada. Tut ils ulteriurs dretgs restan tar la SSR. Betg lubidas èn surtut la vendita e l'utilisaziun commerziala. 

Cuntegn generà da las utilisadras e dals utilisaders

Chargiar si datas (videos, audios, texts, maletgs): Sche l'utilisadra u l'utilisader chargia si cuntegns sin las purschidas interactivas, dat ella u el a la SSR in dretg da far diever da quests cuntegns senza limita temporala, spaziala e materiala. Il cuntegn po era vegnir integrà sco colliaziun sin paginas da terzs e vegnir tadlà u guardà u po vegnir mess a disposiziun via uploads sin paginas da terzs (surtut Facebook). Ils dretgs d'utilisaziun vegnan mess a disposiziun gratuitamain. Resalvads restan ils dretgs defendids da la societad da gestiun collectiva SUISA als cuntegns chattads da la programmaziun ed emess en ils programs da la SSR. Era sch'il cuntegn na vegn betg publitgà, è l'utilisadra u l'utilisader d'accord cun ina tala promoziun. 

L'utilisadra u l'utilisader garantescha da disponer da tut ils dretgs per metter il cuntegn en la rait. L'utilisadra u l'utilisader deliberescha en quest connex la SSR da tut ils regress, da cuntraversas giuridicas, dretgs d'indemnisaziun dal donn e d'auters plants e pretensiuns che terzs pudessan instradar u far valair en connex cun videos, audios e maletgs mess en la rait.   

Dispensaziun

L'utilisadra u l'utilisader dispensescha la SSR da tut las pretensiuns che terzs pudessan far valair suenter avair fatg diever d'in cuntegn generà da las utilisadras e dals utilisaders. Tut ils custs, surtut sin fundament da dretgs d'indemnisaziun dal donn legalmain valaivels envers la SSR, porta l'utilisadra u l'utilisader.  

Responsabladad

La SSR n'è – uschenavant che quai è admissibel giuridicamain – ni responsabla per datas ed infurmaziuns derasadas sin las plattafurmas d'internet da la SSR ni per donns che sa resultan da quellas. Quai vala per tut ils geners da donns, surtut per donns che pon resultar tras sbagls, retardaments u interrupziuns en la transmissiun, en cas da disturbis da l'infrastructura, da cuntegns incorrects, da datas persas u stizzadas, da virus u en in'autra moda cun utilisar las plattafurmas d'internet da la SSR.  
Per intents d'infurmaziun po la SSR colliar sias paginas cun quellas da terzs. En quest cas na surpiglia la SSR nagina responsabladad per ils cuntegns, la correctadad, la legitimitad e la funcziunalitad da paginas-web da terzs, a las qualas renvieschan las plattafurmas d'internet da la SSR cun colliaziuns u utensils. Ils clics sin autras paginas via colliaziuns succedan sin agen quint e ristg. 

La SSR garantescha ni in access nuninterrut a sias plattafurmas d'internet resp. a sia purschida online ni in access senza disturbis, cunzunt na surpiglia ella nagina responsabladad per in'interrupziun da raits da communicaziun e gateways. Quai che pertutga l'accessibladad e la dimensiun funcziunala po la SSR decider libramain, cura che las websites ed ils cuntegns na stattan betg a disposiziun per motivs tecnics  u pervia da stentas d'optimar ils servetschs purschids u lur funcziunalitads. La SSR na dat nagina garanzia che sias plattafurmas d'internet, apps ed autras applicaziuns funcziunan senza interrupziuns e sbagls e che eventuals sbagls vegnan curregids.