Cundiziuns d'utilisaziun

Dretgs als cuntegns

Proprietad da la SSR: Ils cuntegns da las plattafurmas d'internet da la SSR e da sia purschida online èn protegids cun ils dretgs d'autur. Senza il consentiment en scrit precedent da la SSR na pon ils cuntegns, en spezial videos, texts, parts da texts, applicaziuns interactivas u maletgs, ni vegnir modifitgads, transmess, derasads, memorisads, copiads, ordinads da nov ni republitgads – era betg en extracts. Il material mess a disposiziun po vegnir utilisà unicamain per intents privats betg commerzials; cunzunt ils videos na dastgan ni vegnir vendids ubain utilisads per intents da reclama. Il videoplayer da la SSR (tut las purschidas Play da la SSR resp. da sias unitads d'interpresa SRF, RTR, RTS, RSI) dastga vegnir integrà mo a moda nunmidada ed en in ambient senza reclama. Betg permessa è l'integraziun dal player da la SSR en in context che violescha determinaziuns legalas u la morala, en spezial contexts che violeschan l'onur u glorifitgeschan la violenza e contexts rassistics, disfamants, pornografics u privlus per giuvenils. 

Dretgs d'utilisaziun dals cuntegns da la SSR: Per tut la software, ils registers, las datas e lur cuntegns da la purschida-web da la SSR, mess a disposiziun expressivamain per telechargiar, dat la SSR a l'utilisadra u a l'utilisader ina licenza simpla, betg exclusiva e betg transferibla che limitescha la telechargiada e la memorisaziun ad in'unica giada. Tut ils ulteriurs dretgs restan tar la SSR. Betg lubidas èn surtut la vendita e l'utilisaziun commerziala. 

Cuntegn generà da las utilisadras e dals utilisaders

Chargiar si datas (videos, audios, texts, maletgs): Sche l'utilisadra u l'utilisader chargia si cuntegns sin las purschidas interactivas, dat ella u el a la SSR in dretg da far diever da quests cuntegns senza limita temporala, spaziala e materiala. Il cuntegn po era vegnir integrà sco colliaziun sin paginas da terzs e vegnir tadlà u guardà u po vegnir mess a disposiziun via uploads sin paginas da terzs (surtut Facebook). Ils dretgs d'utilisaziun vegnan mess a disposiziun gratuitamain. Resalvads restan ils dretgs defendids da la societad da gestiun collectiva SUISA als cuntegns chattads da la programmaziun ed emess en ils programs da la SSR. Era sch'il cuntegn na vegn betg publitgà, è l'utilisadra u l'utilisader d'accord cun ina tala promoziun. 

L'utilisadra u l'utilisader garantescha da disponer da tut ils dretgs per metter il cuntegn en la rait. L'utilisadra u l'utilisader deliberescha en quest connex la SSR da tut ils regress, da cuntraversas giuridicas, dretgs d'indemnisaziun dal donn e d'auters plants e pretensiuns che terzs pudessan instradar u far valair en connex cun videos, audios e maletgs mess en la rait.   

Dispensaziun

L'utilisadra u l'utilisader dispensescha la SSR da tut las pretensiuns che terzs pudessan far valair suenter avair fatg diever d'in cuntegn generà da las utilisadras e dals utilisaders. Tut ils custs, surtut sin fundament da dretgs d'indemnisaziun dal donn legalmain valaivels envers la SSR, porta l'utilisadra u l'utilisader.  

Responsabladad

La SSR n'è – uschenavant che quai è admissibel giuridicamain – ni responsabla per datas ed infurmaziuns derasadas sin las plattafurmas d'internet da la SSR ni per donns che sa resultan da quellas. Quai vala per tut ils geners da donns, surtut per donns che pon resultar tras sbagls, retardaments u interrupziuns en la transmissiun, en cas da disturbis da l'infrastructura, da cuntegns incorrects, da datas persas u stizzadas, da virus u en in'autra moda cun utilisar las plattafurmas d'internet da la SSR.  
Per intents d'infurmaziun po la SSR colliar sias paginas cun quellas da terzs. En quest cas na surpiglia la SSR nagina responsabladad per ils cuntegns, la correctadad, la legitimitad e la funcziunalitad da paginas-web da terzs, a las qualas renvieschan las plattafurmas d'internet da la SSR cun colliaziuns u utensils. Ils clics sin autras paginas via colliaziuns succedan sin agen quint e ristg. 

La SSR garantescha ni in access nuninterrut a sias plattafurmas d'internet resp. a sia purschida online ni in access senza disturbis, cunzunt na surpiglia ella nagina responsabladad per in'interrupziun da raits da communicaziun e gateways. Quai che pertutga l'accessibladad e la dimensiun funcziunala po la SSR decider libramain, cura che las websites ed ils cuntegns na stattan betg a disposiziun per motivs tecnics  u pervia da stentas d'optimar ils servetschs purschids u lur funcziunalitads. La SSR na dat nagina garanzia che sias plattafurmas d'internet, apps ed autras applicaziuns funcziunan senza interrupziuns e sbagls e che eventuals sbagls vegnan curregids.