Avertura dals archivs

La SSR avra pass per pass ses archivs da radio e televisiun per la publicitad. Uschia realisescha la SSR quai ch'ella ha fixà en la strategia d'interpresa e da purschida: ella gida da mantegnair la memoria acustica ed audiovisuala da la Svizra. La digitalisaziun dals cuntegns archivads, la premissa tecnica per l'avertura, è avanzada grondamain.

Tge èn ils archivs da la SSR?

En ils archivs da la SSR sa chattan passa duas milliuns uras emissiuns da radio e televisiun da las unitads d'interpresa. Il fundus tanscha enavos fin l'entschatta dals onns 1930. «Ils archivs èn ina part impurtanta dal program quotidian. Els permettan da trair endament eveniments e persunalitads a moda palpabla. Plinavant gidan els la perscrutaziun da far novas scuvertas e porschan a l'instrucziun novas pussaivladads confurmas al temp d'intermediar la materia d'emprender», declera Theo Mäusli, spezialist per la purschida e l'innovaziun. 


Dapi l'onn 2016 è la SSR incumbensada legalmain da betg mo conservar ses archivs da radio e televisiun, mabain era d'als avrir uschè fitg sco pussaivel. Las premissas èn bunas, pertge la SSR ha digitalisà bunamain cumplettamain ses archivs. Partenaris impurtants durant la digitalisaziun èn stads la Fonoteca naziunala svizra, l'uniun Memoriav e las fundaziuns dal patrimoni cultural da la SSR (Fonsart, Kulturerbe SRF, Patrimonio culturale RSI).

Co poss jau duvrar ils archivs?

Las unitads d'interpresa avran ils archivs per lur public regiunal principalmain sur lur agens chanals. En cas raschunaivels vegn però era coordinada in'avertura sur l'entira SSR. 

L'avertura dals archivs da la SSR sa basa sin tschintg pitgas. Tut tenor gruppa en mira datti differents access:

Les unités d'entreprise proposent de nombreuses possibilités pour dénicher des contenus d'archive sur une multitude de thématiques et de lieux, et même sur des dates-clés propres à chacun. Il peut s'agir de sites web d'archives, d'émissions d'archives régulières ou d'émissions thématiques enrichies de matériel d'archive radio et TV, d'installations et d'événements (souvent en collaboration avec des partenaires) ainsi que d'offres attrayantes dans les média sociaux. Exemples de valorisation en ligne:

En ils players da las unitads d'interpresa chatt'ins actualmain stgars dus milliuns documents audio e video. Purschids vegnan tut ils cuntegns, per ils quals la SSR ha ils dretgs u per ils quals ella po acquistar ils dretgs sut cundiziuns giustifitgablas. Suenter lur publicaziun èn atgnas producziuns disponiblas nunlimitadamain, cuntegns cumprads stattan suenter la diffusiun savens anc set dis a disposiziun sco catch-up. «Play» è en il fratemp daventà in archiv prezius che vegn emplenì cuntinuadamain cun cuntegns che tanschan pli e pli lunsch enavos en il passà. Acceder als cuntegns en il player pon ins primarmain sur la funcziun da tschertgar.

Sur differents APIs (Application Programming Interface) metta la SSR a disposiziun gratuitamain dapi il 2017 ina selecziun da metadatas e cuntegns digitals per intents da perscrutaziun e svilup (cf. la communicaziun a las medias dals 15 da favrer 2017) sin la plattafurma d'internet developer.srgssr.ch. I sa tracta da documents da tun, videos, datas da programs davart radio e televisiun, suttitels, datas da teletext sco era resultats da votaziuns ed elecziuns che tanschan enavos fin l'onn 1905. Cun il material digital pon programmaders e concepiders sviluppar novas applicaziuns per computers, tablets e smartphones.

Dapi il 2018 pon laschar installar passa 60 bibliotecas publicas, centers da documentaziun, universitads e scolas en tut las parts dal pajais in access da retschertga local als archivs digitals da la SSR ed a las bancas da datas audiovisualas da la Fonoteca naziunala svizra e da Memoriav (cf. la communicaziun a las medias dals 24 d'october 2018). En emprima lingia duain la perscrutaziun istorica e l'instrucziun profitar da questa purschida. Las staziuns da consultaziun en bibliotecas èn però er accessiblas a la vasta publicitad.

Sin il portal online memobase.ch mettan a disposiziun Memoriav e la SRG SSR emissiuns da radio e da televisiun che van enavos fin ils onns 1930. Dapi il 2022 cumpiglia memobase.ch var quatter milliuns contribuziuns d'audio e da video (cf. la communicaziun a las medias dals 26 d'october 2021). Il portal sa drizza tant a perscrutadras e perscrutaders, sco er a persunas d'instrucziun ed a persunas privatas. 

Dapi il zercladur 2019 han schurnalistas e schurnalists da chasas da medias svizras la pussaivladad da retschertgar en ils archivs da la SSR e da telechargiar tscherts videos via la plattafurma da Shared Content per il diever sin lur pagina-web (cf. communicaziun a las medias dals 13 da zercladur 2019). Ils dretgs per ils cuntegns restan tar la SSR. Las interpresas da medias pon dentant publitgar ils videos en lur atgna purschida-web che vegn savens finanziada cun reclama.

La SSR è en l'entir mund ina da las emprimas chasas da medias che promova uschè consequentamain la digitalisaziun e l'avertura da ses archivs.