Tge presta la SSR per persunas cun impediments dals senns?

02.02.2018

En Svizra vivan bunamain in milliun persunas cun impediments dals senns. Cun agid da suttitels, audiodescripziuns e lingua da segns porscha la SSR a questas persunas l'access ad infurmaziuns, divertiment, cultura e sport.

La basa legala per la purschida da program regleschan la lescha da radio e televisiun dal 2006 (LRTV) e l'ordinaziun correspundenta dal 2007 (ORTV). Or da la lescha da radio e televisiun (LRTV):

Art. 7 Ulteriuras pretensiuns envers ils programs dals emetturs da televisiun

3 Emetturs da televisiun che porschan programs naziunals u programs destinads a las regiuns linguisticas ston metter a disposiziun ina part adequata da las emissiuns en ina moda ch'è adattada per persunas cun impediments da l'udida e da la vesida.

4 Ils emetturs da televisiun regiunals che han ina concessiun suttituleschan las emissiuns d'infurmaziun principalas. Il Cussegl federal fixescha la dimensiun da questa obligaziun. Ils custs che resultan per preparar las emissiuns per persunas cun impediments d'udida vegnan finanziads cumplainamain tras la taxa da radio e televisiun (art. 68a).

Art. 24 Incumbensa da program

3 Il Cussegl federal fixescha ils princips, tenor ils quals ils basegns dals umans cun impediments dals senns ston vegnir resguardads. El determinescha en spezial, en tge dimensiun ch'i ston vegnir purschidas emissiuns spezialas en la lingua da segns per persunas surdas.

 

Gia oz porscha la SSR dapli program a persunas cun impediments dals segns che quai ch'il regulatur prescriva. Il settember 2017 ha la SSR suttascrit ina nova cunvegna cun set associaziuns per persunas cun impediments dals segns. Quella reglescha tge emissiuns che survegnan suttitels u audiodescripziuns e tge cuntegns che vegnan preschentads en la lingua da segns.

Concretamain suttitulescha la SSR oz var 30 000 uras program. Quai è la mesadad dal temp d'emissiun. Fin l'onn 2022 vegn questa purschida extendida a 45 000 uras, resp. 80 pertschient. En cumparegliaziun cun 420 uras cuntegns cun audiodescripziuns vegnan da nov mess a disposiziun 900 uras. Tar ils cuntegns en lingua da segns è la finamira da cuntanscher 1000 uras – cumpareglià cun las 440 uras dad oz. Ils custs s'augmentan da 9,5 milliuns (2016) sin 17 milliuns francs l'onn 2022. La cunvegna vala ils onns 2018 fin 2022 ed è impurtanta per l'access senza barrieras als programs da la SSR.

En il video declera Arianne Gambino, directura d'emissiun tar SRF, la purschida adina pli gronda per persunas cun impediments dals senns e mussa cun tge sfidas ch'ils producents da programs èn confruntads en la pratica.