Sistem per garantir la qualitad

Nus respectain ils criteris qualitativs ed etics (relevanza, professiunalitad, independenza, diversitad ed accessibladad) tenor l’artitgel 4 da la concessiun e la Charta dal schurnalissem da la SRG SSR. Nus controllain lur applicaziun e la qualitad da nossa purschida cun in process circular ed iterativ da quatter fasas.

Per mintga fasa datti cundiziuns generalas e directivas ch’èn vegnidas elavuradas da moda unifurma per l’entira SRG SSR.

RSI, RTR, RTS, SRF e SWI lavuran tenor quests princips. L’applicaziun da quels vegn controllada d’in post da coordinaziun central. Els tegnan quint da las atgnadads da las singulas unitads d’interpresa e determineschan quellas en in reglament cumplementar.

Las persunas responsablas per la qualitad da las singulas unitads d’interpresa s’inscuntran regularmain en il rom da la gruppa (spezialisada) naziunala ‘Qualitad’ per barattar lur savida ed experientschas cun ils standards da qualitad. La gruppa d’experts sa stenta d’optimar permanentamain la garanzia da qualitad e determinescha ses standards a basa d’enconuschientschas da la scienza da medias renconuschidas en Svizra ed a l’exteriur.

Expertas ed experts externs controlleschan periodicamain il sistem per garantir la qualitad da la SRG SSR. La publicitad vegn infurmada davart resultats impurtants.

 • Il context ed ils princips fundamentals da tut la lavur da la SRG e sia purschida èn fixads en la lescha federala davart radio e televisiun (LRTV), en la concessiun da la SRG, en la strategia da l’interpresa e sias purschidas sco er en sia Charta dal schurnalissem. Quests documents vegnan actualisads regularmain, publitgads en l’internet e l’intranet e surpigliads da las unitads d’interpresa.
 • RSI, RTR, RTS, SRF e SWI integreschan quests documents da referenza en lur pratica e cumpletteschan quels, sche necessari, cun directivas e reglas che tegnan quint da las particularitads da las singulas unitads d’interpresa. Quests documents vegnan actualisads regularmain e publitgads en l’internet e l’intranet. Il nov persunal vegn sensibilisà en ina furma adequata per ils standards ed il management da qualitad en il rom d’ina scolaziun da basa. Per las praticantas ed ils praticants è previsa ina scolaziun adattada a lur champ da lavur.
 • Mintga purschida structurala sto vegnir descritta obligantamain en il rom d’in mandat per in’emissiun. Quest mandat determinescha il gener, il rom tematic, l’orientaziun redacziunala ed ils elements da las singulas purschidas. En quest mandat vegnan er descrittas las finamiras quantitativas ed ulteriuras finamiras. Ils mandats per emissiuns vegnan surlavurads ed èn impegnativs per las redacziuns.

I vegn controllà regularmain, sch’ils standards, las normas e las finamiras vegnan applitgadas e respectadas e sche impuls externs vegnan resguards.

 • Las redacziuns procuran per las controllas da qualitad avant e suenter l’emissiun/publicaziun. Per far quellas controllas suondan ellas ils process che las singulas unitads d’interpresa han stabilì. Quests process da controlla vegnan actualisads regularmain.
 • Las partiziuns examineschan la purschida, per la quala ellas èn responsablas, cun controllas regularas e punctualas.
 • Mintga unitad d'interpresa examinescha la purschida en sia responsabladad cun controllas regularas e punctualas. Mintga unitad scriva en pli in rapport da qualitad che tematisescha in apart da la purschida.

Ils resultats da las controllas vegnan communitgads en ina furma adattada a las collavuraturas ed als collavuraturs involvids ed a la publicitad:

 • Redacziuns: Ils resultats da las controllas da qualitad vegnan tematisads en sedutas regularas. Redacziuns grondas scrivan protocols e communicaziuns che vegnan mess a disposiziun als collavuraturs pertutgads. Dumondas externas vegnan respundidas en furma adattada.
 • Partiziuns: Ils resultats da las controllas da qualitad vegnan tematisads en sedutas regularas. Protocols e communicaziuns da las sedutas vegnan mess a disposiziun als collavuraturs pertutgads. Dumondas externas vegnan respundidas en furma adattada.
 • Direcziun: Ils resultats da las controllas da qualitad vegnan tematisads en sedutas regularas. Protocols e communicaziuns da las sedutas vegnan mess a disposiziun als collavuraturs pertutgads.. Dumondas externas vegnan respundidas en furma adattada. La controlla da qualitad da quest stgalim cumpiglia discussiuns davart la communicaziun dals resultats cun las redacziuns participadas. Davart ils resultats ils pli impurtants vegn la publicitad infurmada cun rapports da qualitad en il rapport annual da la SRG SSR.

Per consequenza da las differentas controllas da qualitad vegnan fatgas adattaziuns en las domenas pertutgadas.

 • Normas e finamiras: Ils documents fundamentals (normas internas e mandats per emissiuns) sco er las finamiras correspundentas vegnan revedids ed adattadas tenor basegn en il rom da las mesiras da correctura decididas.
 • Scolaziun individuala: Las mesiras da scolaziun e las finamiras individualas dals singulas collavuraturs e da las singulas collavuraturas vegnan definidas ina giada l’onn. Quai succeda en il rom dals discurs cun ils collavuraturs (DDP) tranter ils singuls collavuraturs e las persunas superiuras directas. Las mesiras vegnan descrittas en il formular correspundent. L’andament da quests discurs è standardisà per tut las unitads.
 • Scolaziun collectiva: Las scolaziuns en gruppa per redacziuns, partiziuns u unitads da la fatschenta vegnan coordinadas ad hoc cun las domenas pertutgadas (scolaziun, tecnica, …) ed integradas en projects concrets. Las mesiras impurtantas vegnan messas a disposiziun a la publicitad en il rom da rapports da qualitad entaifer ils rapports da gestiun da la SRG SSR.
 • Adattaziun da la purschida: L’adattaziun da la purschida vegn fatga tenor ils resultats da la controlla da qualitad e d’ulteriuras analisas. Las adattaziuns impurtantas a basa da las controllas da qualitad vegnan publitgadas en il rom dals rapports da qualitad entaifer il rapport da gestiun da la SRG SSR.