La SRG SSR s'inscuntra cun la societad svizra

Communicaziuns a las medias 26.09.2019

En il rom da las refurmas annunziadas il 2018 ha la SSR lantschà il project «Public Value» ed inizià in process da consultaziun per observar co che la populaziun percepescha sia contribuziun al service public. Discurs, lavuratoris ed ina retschertga online cun var 1'500 persunas en Svizra han permess d'eruir differentas prioritads per l'interpresa. Las quatter societads regiunalas che furman la SRG SSR. Davart questas prioritads vegnan las quatter societads regiunalas, che furman l'uniun SSR, a manar in dialog cun la populaziun, e quai dal november 2019 fin la primavaira 2020 en tut las regiuns da la Svizra.

Il sectur da las medias sa mida da preschent radicalmain. Novas utilisaziuns, ina sparpagliaziun dal public ed ina nova concurrenza internaziunala pretendan da la SRG SSR da s'adattar svelt, tant areguard ils cuntegns sco era lur accessibladad. En quest connex ha la SSR lantschà il project «Public Value» per eruir meglier las spetgas dal public e definir ensemen cun ses utilisaders las incumbensas dal service public audiovisual.

Tge maletg ha il public da la SRG SSR? Co vegnan sias prestaziuns evaluadas? Tgenins èn ils secturs-clav dal service public? Per respunder a questas dumondas ha la SSR organisà discurs individuals e lavuratoris en tut las regiuns da la Svizra e cumplettà quels cun ina retschertga online. La retschertga represchentativa includa la populaziun Svizra e Svizzers a l’exteriur. La consultaziun è vegnida fatga cun sustegn da las unitads d'interpresa (SRF-RTS-RSI-RTR e SWI). Passa 1'500 persunas han exprimì lur punct da vista e lur spetgas durant l'emprima fasa dal project realisada en l'emprim semester 2019. «Nus avain empruvà d'observar co che la societad svizra percepescha la contribuziun da la SSR a la democrazia directa, a la diversitad culturala, a la coesiun sociala ed a l'integraziun u sia influenza economica e sia participaziun a l'ecosistem da las medias», explitgescha Irène Challand, responsabla dal project tar la SSR.

La consultaziun ha per exempel mussà, che 82% dals intervistads considereschan la SRG SSR sco preziusa per l'identitad e per la coesiun svizra. Lor reputaziun è per gronda part buna, er sche mintga terza persuna pensa ch'ella pudess entrar dapli sin ils basegns da la societad.

Sco emprim resultat da quest barat deducescha la SSR set temas, davart ils quals ella debattescha a partir da l'atun 2019 cun la populaziun. Grazia a las societads regiunalas ha il public era la chaschun da s'exprimer davart l'offerta per ils giuvenils (1), l'infurmaziun (2), la participaziun da la populaziun (3), la dimensiun svizra da l'offerta da la SSR (4), la represchentaziun da la diversitad sin tut ils chanals (5), la participaziun a l'ecosistem medial (6) e la finala davart il dialog e la capacitad d'acceptar critica (7).

Las societads regiunalas mainan a partir dal november discussiuns publicas en las quatter regiuns linguisticas dal pajais per approfundar quests temas ed identifitgar champs da svilup per l'interpresa. Questa nova furma da dialog cun la populaziun vegn a durar fin la primavaira 2020.

Ina resumaziun sco era ina versiun cumpletta dal rapport èn disponiblas sin: www.srgssr.ch/rm/novitads-e-medias/publicaziuns

L'uniun SSR en paucs pleds

L'uniun SRG SSR sa cumpona da quatter societads regiunalas – SRG Deutschschweiz (SRG.D), Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (RTSR), Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI) e SRG SSR Svizra Rumantscha (SRG.R) – che cumpiglian en total 23'700 commembers. La SRG SSR sco uniun è enragischada en la societad civila e furma la basa instituziunala da l'interpresa. Sia incumbensa è surtut da manar la debatta davart il service public audiovisual cun la populaziun.

Post da medias SRG SSR
medienstelle.srg(at)srgssr.ch / tel. 031 350 95 95