SRG SSR

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
Infurmaziuns en furma da videos curts «Nouvo»: ina purschida da la SSR cun potenzial

Communicaziun da pressa

08.11.2017

Infurmaziuns en furma da videos curts «Nouvo»: ina purschida da la SSR cun potenzial

Quest onn han ils tschintg cussegls dal public da la SSR (SRG.D, RTSR, Corsi, SRG.R e swissinfo.ch) prendì communablamain sut la marella la purschida «Nouvo» da la SSR ch'i dat dapi il mars 2017 en tut las regiuns linguisticas. Il facit: ils videos per in public en mira giuven concepids spezialmain per social media porschan infurmaziuns cumpactas en ina furma attractiva, las qualas èn adattads perfetgamain per il diever sin apparats mobils grazia a lur lunghezza ed ils suttitels. La pli gronda sfida è da chattar il dretg equiliber tranter concisadad e profundaziun. Il format ha però grond potenzial.

Ils videos d'infurmaziun en las quatter linguas naziunalas ed en englais da «Nouvo» sa preschentan en mellen e nair sin Facebook e Twitter. A l'emprima egliada possian ins perquai metter en connex ils videos cun la SSR mo limitadamain, hai num en in'emprima remartga dals presidis dals cussegls dal public. La cumparsa dals videos d'infurmaziun lantschads da RTS na correspunda conscientamain betg a la purschida usitada. Per il cuntegn valan dentant autas pretensiuns da qualitad; sco che las directivas publicisticas da la SSR pretendan da princip. 
L'equiliber tranter concisadad e profundaziunLa concisadad dals videos è fitg pretensiusa per las schurnalistas ed ils schurnalists ch'èn responsabels per ils cuntegns da «Nouvo», din las tschintg represchentantas e represchentants da las unitads d'interpresa. Betg tut ils temas na sajan adattads tuttina bain per quest format. Sco ch'ils presidis dals cussegls dal public giuditgeschan è p.ex. la revisiun da l'AVS 2020 memia cumplexa per rapportar davart quella cun la differenziaziun e profundaziun necessaria en in video curt. Ins stoppia sa tschentar la dumonda, sch'ins na veglia betg tematisar mo in aspect en quel connex ubain metter differents accents en ina seria da videos. Ina tala idea saja absolutamain da trair en consideraziun, manegia la responsabla per il project Amélie Boguet da RTS.
Differenzas regiunalas en connex cun il diever da mediasEn purschidas u projects naziunals da la SSR sco «Nouvo» sa mussa adina puspè ch'in concept communabel funcziuna a moda differenta en las regiuns. Tar SRF è la concurrenza online, en spezial era da l'intschess da lingua tudestga a l'exteriur, fitg gronda. Tar SRF sto «Nouvo» perquai sa differenziar cleramain dad autras purschidas, e quai cun rapportar dad in'autra optica che las purschidas on air tradiziunalas. Ina sfida speziala è da crear ina community e da cuntanscher uschia ina vasta publicitad. «Nouvo» RTS ch'i dat gia dapi la primavaira 2016 ha oz bunamain 100 000 followers sin Facebook. En las autras regiuns è «Nouvo» percunter anc adina vi da fitgar pe. Plinavant è il cumportament dals utilisaders fitg different quai che pertutga commentaris online. En Svizra franzosa vegn commentà savens, en Svizra tudestga ed en Svizra taliana pli pauc. L'idea da community da «Nouvo» funcziuna fitg bain en Svizra rumantscha. La community è activa principalmain en connex cun temas regiunals.
In barat intensiv tranter las regiunsLas tschintg redacziuns da «Nouvo» èn mintga di en contact, discuteschan temas e barattan videos ch'ellas han producì sezzas e che pudessan esser relevants per las autras regiuns linguisticas. Ils presidis dals cussegls dal public intimeschan d'anc intensivar il barat da videos tranter las regiuns per trair a niz sinergias. Oravant tut ils suttitels pussibilitassan da surpigliar ils videos dad autras regiuns a moda simpla, uschia in ulteriur facit dals cussegls dal public.
Il project «Nouvo» datti anc enfin la fin dal 2018. Lura vegn decidì, schebain ins cuntinuescha cun il format. Ils presidis dals cussegls dal public dattan in parairi positiv a la purschida ed attesteschan in grond potenzial a «Nouvo». Il tema, l'equiliber tranter concisadad e profundaziun sco era l'accent duain er en l'avegnir vegnir tschernids cun premura. Era temas politics pretensius èn attractivs per giuvenils, sch'els èn chapaivels e concepids bain, quai mussa l'experientscha da las redacziuns da «Nouvo». Precis en quest sectur sa chatta la purschida exclusiva en cumparegliaziun cun auters chanals da novitads, accentueschan ils cussegls dal public. Ins pudess persunifitgar pli fitg ils videos (cun fatschas dals programs). «Nouvo» na duess betg focussar primarmain la gruppa en mira «giuvna» – mabain pledentar tut las persunas interessadas che stiman infurmaziuns cumpactas en furma da video per il diever mobil.
Ultra da quai fissi desiderabel d'engrondir la sfera d'influenza da «Nouvo». Quai vala en spezial per swissinfo.ch ch'è preschent exclusivamain online e che dispona dad in grond martgà internaziunal. I saja donn che la gronda publicitad enconuschia anc memia pauc «Nouvo», uschia il facit.
Gruppa da lavur dals presidis dals cussegls dal public SRG SSR
Contact:Susanne Hasler, parsura, presidenta dal cussegl dal public SRG.D, tel. 076 498 20 22

RSIRTRRTSSRFSWI