SRG SSR

Cussegl d’administraziun

Cussegl d’administraziun

Al cussegl d’administraziun tutga la direcziun generala da la SSR. El maina las fatschentas ed ha la responsabladad envers l’autoritad da concessiun da procurar che las prescripziuns da prestaziun fixadas en la lescha ed en il dretg da concessiun vegnian cuntanschidas. El represchenta sper las incumbensas d’interprendider er la suprastanza da l’uniun SRG SSR. Sa basond sin l’art. 716 a e b dal Dretg d’obligaziuns (DO) e sin ils statuts ha el – cun excepziun da las cumpetenzas che na pon betg vegnir delegadas u retratgas ed ulteriuras cumpetenzas da decider resalvadas – delegà en il reglament d’organisaziun  la direcziun da l’interpresa e la direcziun generala dals programs al directur general.

Il reglament d’organisaziun, revedì dal tuttafatg ils 13 da december 2013, descriva ils princips da la structura d’interpresa, mussa il nivel suprem da la direcziun da l’uniun e da l’interpresa e numna las incumbensas e cumpetenzas che adempleschan en tut la refurma da las structuras dal 2010. Il nov reglament d’organisaziun è entrà en vigur il 1. da schaner 2014.

Il cussegl d’administraziun da la SSR sa cumpona da nov commembers: 

  • Ils quatter presidents da las societads regiunalas fan part dal cussegl d’administraziun ex officio.
  • La radunanza da delegads elegia trais ulteriurs commembers.
  • Dus commembers dal cussegl d’administraziun vegnan nominads dal Cussegl federal.

Ils nov commembers dal cussegl d’administraziun fan part da la radunanza da delegads. Ella elegia il president ch’è a medem temp president dal cussegl d’administraziun e president da la radunanza da delegads. Uschiglio sa constituescha il cussegl d’administraziun sez. El elegia in u dus vicepresidents ed installescha ina cumissiun da finanzas e d’examinaziun (Audit Committee), ina cumissiun dal persunal,  ina cumissiun d’investiziuns, ina cumissiun per transparenza ed ina cumissiun SWI swissinfo.ch. Il president da la SSR ed ils presidents da las societads regiunalas furman la gruppa da lavur dals presidents regiunals.  Il cussegl d’administraziun nominescha in secretari central che n’è betg commember dal cussegl d’administraziun. La revisiun interna gida il cussegl d’administraziun e la cumissiun da finanzas e d’examinaziun ad ademplir sias obligaziuns da surveglianza e controlla. Il directur general prenda per regla part a las sedutas dal cussegl d’administraziun cun dretg da proposta e vusch consultativa.

La legislatura currenta dal cussegl d’administraziun da quatter onns va fin la fin dal 2015.

Cooperaziun cussegl d’administraziun cun cussegls regiunals

En il rom da las prescripziuns strategicas areguard la purschida dal cussegl d’administraziun fixeschan las suprastanzas regiunalas ils concepts da program. Tenor quests concepts (rom d’expensas) repartan ellas ils meds da program attribuids dal cussegl d’administraziun sin las chadainas u sin ils champs da program. Ellas fan propostas al cussegl d’administraziun davart las suandantas fatschentas relevantas per il program:

  • elecziun dals directurs da las unitads d’interpresa,
  • elecziun da las forzas directivas dal segund nivel da direcziun cun responsabladad relevanta per il program,
  • midada dals lieus da studio regiunals,
  • midada da la structura regiunala en unitads d’interpresa,
  • midada dal segund nivel da direcziun da las unitads d’interpresa relevant per il program.

Sch’il cussegl d’administraziun n’accepta betg las propostas, las renviescha el cun resalvas a la suprastanza regiunala. Divergescha la suprastanza regiunala da las pretensiuns dal cussegl d’administraziun davart ils concepts da program u davart
 la repartiziun da meds respectiva, decida il cussegl d’administraziun. Dal rest pon las suprastanzas regiunalas far propostas al cussegl d’administraziun davart la qualitad e davart il service public da las unitads d’interpresa.

RSIRTRRTSSRFSWI